پردیس زینبیه شهرستانهای تهران

آیین نامه آموزشی و شیوه نامه اجرایی و شیوه نامه شورای انضباطی دانشگاه فرهنگیان

جهت دریافت فایل آیین نامه آموزشی و شیوه نامه اجرایی دانشگاه فرهنگیان و شیوه نامه شورای انضباطی به پیوست مراجعه نمایید.


نظرات کاربران