پردیس زینبیه شهرستانهای تهران

اعضای هیئت علمی پردیس زینبیه

 

نام و نام خانوادگی        عکس                                      رزومه                            
فاطمه ممیزی

_ دکتری زبان و ادبیات فارسی

_ سرپرست پردیس زینبیه 

_ عضو هیئت علمی

ناصر شیرکوند

_ دکتری برنامه ریزی

_ معاونت توسعه منابع و امور دانشجویی

_ عضو هیئت علمی 

زهره برهانی کاخکی

_ دکتری تربیت بدنی

_ معاونت آموزشی پژوهشی و فرهنگی

_ عضو هیئت علمی

 

 


نظرات کاربران