پردیس زینبیه شهرستانهای تهران

سر فصل دروس

 

برنامه درسی مقطع کارشناسی پیوسته

 

عنوان رشته تحصیلی

وضعیت

دانلود برنامه درسی

 

آموزش ابتدایی

ورودی­های 1398 و قبل از آن

آموزش ابتدایی

  

آموزش زبان وادبیات فارسی

ورودی­های 1398 و قبل از آن

آموزش زبان وادبیات فارسی

آموزش الهیات

ورودی­های 1399 و قبل از آن

آموزش الهیات

مشاوره و راهنمایی بسته فعالیت­های پرورشی و مشاوره

ورودی­های 1399 و قبل از آن

مشاوره و راهنمایی بسته فعالیت­های پرورشی و مشاوره

آموزش ابتدایی

ورودی­های 1399 و بعد از آن

آموزش ابتدایی

آموزش زبان و ادبیات فارسی

ورودی­های 1399 و بعد از آن

آموزش زبان و ادبیات فارسی

راهنمایی و مشاوره

ورودی­های 1400 و بعد از آن

راهنمایی و مشاوره

امورتربیتی

ورودی­های 1400 و بعد از آن

امورتربیتی


نظرات کاربران