پردیس زینبیه شهرستانهای تهران

میلاد دوازدهمین گل بوستان امامت و ولایت، امام عصر و الزمان مبارک

بگو با خستگان ، صبح سعادت سر زد از خاور

مشام جان معطر می شود ار نکهت دلبر

سحر بشگفت در دامان نرجس نوگل زهرا

تبسم می کند منجی عالم بر رخ مادر

خدایا عیدی ما را ظهور او عنایت کن

که ما را جز ظهور او نباشد حاجتی دیگر


نظرات کاربران